Stíluslap

Általános közlési elvek

A Máltai Tanulmányok interdiszciplináris folyóirat, ezért elsősorban a tudományterületek közötti kommunikációt kívánja elősegíteni. Témáinkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat széles szociális, társadalmi problémákat, strukturális és emberi, a személyt érintő kihívásokat célzó aktivitási köréből merítjük. Lapunk döntően ezért olyan tanulmányokat közöl, amelyek az adott tudományterület, diszciplína egészét érintik, kevésbé egy-egy részterület aktuális dilemmáira fókuszálnak. A közölt tanulmányok célja, hogy közérthetően mutassák be az egyes tudományterületen belüli kihívásokat, kérdéseket, azokat szélesebb kontextusba helyezzék, rövid ismeretterjesztő elemeket is tartalmazva az adott szakterületen kevésbé jártas olvasónak.

Közlünk magas szintű ismeretterjesztő, illetve egy-egy tudományterület újabb eredményeit bemutató tanulmányokat, mélyreható esszéket, terepi tapasztalatokból merítő reflexiókat, tudománypolitikai és szakpolitikai (policy jellegű) elemzéseket, valamint szakmai szempontú könyvismertetéseket, recenziókat.

Kizárólag eredeti kutatáson alapuló és korábban máshol még nem közölt, vagy közlésre máshol be nem fogadott kézirat nyújtható be. A szerző felelős az általa közlésre beküldött mű eredetiségéért, az abban foglaltak tény- és jogszerűségéért, valamint a hivatkozások pontosságáért.

 A kéziratok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos legfontosabb megállapítások

 • A kézirat benyújtása e-mailben történik a maltaitanulmanyok@maltai.hu címre
 • A kézirat először formai ellenőrzésen megy keresztül, ahol a cikkek terjedelmét, ,,külső” formai elemeit vizsgáljuk. Hiányosság esetében a kéziratot visszaküldjük további átdolgozásra
 • A kézirati adatlap komplett kitöltésének hiányában a kéziratot nem áll módunkban befogadni
 • A kézirat első, közvetlenül az absztraktot követő, bevezető bekezdésének, kérjük, ne adjon címet, ugyanis mind a nyomtatott, mind a webes közleményekben iniciálékat használunk
 • A kézirat leadásával a szerző hozzájárul annak a maltaitanulmanyok.hu elnevezésű weblapon való „open access” elvű közzétételéhez is
 • Lábjegyzeteket nem alkalmazunk, kérjük törekedjenek azok mellőzésére. Rendkívüli esetekben azokat a szöveg végén adjuk közre
 • Az általunk előkészített, lezárt kézirat nem tartalmaz a szerző személyazonosságát felfedő idézeteket és hivatkozásokat (ezeket a törzsszövegben, ha van ilyen, kérjük ,,kipontozni”). Így küldjük tovább vaklektorálásra
 • Kéziratokat két alkalommal, a bírálatot, majd a tördelést követően adunk vissza a szerzőnek ellenőrzésre
 • Végleges, lezárt cikknek tekintjük azt a munkát, amelyen nem történik további változtatás, csupán a tördelés folyamán a nyelvhelyességi és alapvető korrektúrajavítások
 • A kézirat vonatkozásában a Máltai Tanulmányok rendelkezik a közlemény első közlésének jogával (a Creative Commons licenc alapján)
 • A kéziratot Office Word dokumentum formátumban kérjük, a következők szerint: sorkizárt főszöveg, 12 pontos Times New Roman betűkkel, 1,5-es sortávval. A főszöveg kiegészítését szolgáló esetleges lábjegyzeteket balra zártan, 9 pontos Times New Roman betűvel, 1,5-es sortávval. Oldalszámozás legyen a dokumentumban

Rovatok és terjedelem

A Máltai Tanulmányok belső struktúrájában rovatokra tagolódik, melyekbe a következő terjedelemben és témakörben várunk kéziratokat:

 • Alapgondolat: vezércikk, adott lapszám témájának felvezetése (30 000 leütés)
 • Itthon: téma itthoni vonatkozása (30 000 leütés)
 • Kitekintő: téma nemzetközi perspektívában (30 000 leütés)
 • Terepen: esszé (5 – 10 000 leütés), tanulmány (20-30 000 leütés)
 • Nagyító: recenzió friss szakirodalomról (10-15 000 leütés)
 • Messzelátó: recenzió, régebbi, meghatározó jelentőségű könyvről (10-15 000 leütés)

Hivatkozások a szöveg közben

Szöveg közben, szakirodalomból átvett megállapítások után a forrást a mondat végén, zárójelben kell feltüntetni, úgy, hogy a zárójelben a vezetéknév, majd vesszővel elválasztva a dátum szerepeljen. Az összes többi eshetőség esetén a következő példák szerint kell eljárni:

 • Egy szerző esetén: A több mint 10 000 munkatársat foglalkoztató intézmény a világ legnagyobb nemzetközi fejlesztési ügynöksége (Calderisi, 2007).
 • Két szerző esetén: Először Mexikó jelentette be fizetési képtelenségét, 1982-ben (Brautigam–Knack, 2004).
 • Három, vagy több szerző esetén: Előbbi csoportba az államok és nemzetközi kormányközi szervezetek tartoznak – donorok és recipiensek egyaránt –, utóbbi csoportba pedig a nemzeti és nemzetközi nemkormányzati szervezetek, és a magánszféra szereplői (Paragi et al., 2007).
 • Azonos szerzőtől, ugyanabból az évből több mű esetén: […] (Degnbol, 2003a). […] (Degnbol, 2003b).
 • Szó szerinti idézet esetén: Az összes ODA nagyjából 70-30%-os arányban oszlik meg a bilaterális és multilaterális szervezetek között (Degnbol, 2003: 103).
 • Internetes forrás esetén: internetről hivatkozott forrás esetén, amennyiben nincs beazonosítható szerzője, a címkézés módszerét ajánljuk. Vagyis a szerző nevezze el az adott forrást, amit az irodalomjegyzékben egyértelműen be lehet azonosítani.

Például: Működése több éves ciklusokra tagolódik, amelyek igazodnak a Közösség által kötött különböző fejlesztési egyezmények és partnerségi megállapodások időszakaihoz (eur-lex.eu).

→ Ehhez tartozó bibliográfiai rész: eur-lex.eu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Ar12102 (letöltve: 2017. 03. 09.).

Vagy: Ennek alapján a szervezet legbefolyásosabb tagja az Egyesült Államok, ami a szavazatok 16,53%-ával rendelkezik (IMF).

→ Ehhez tartozó bibliográfiai rész: IMF: IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx (letöltve: 2017. 03. 09.).

 • Több hivatkozott forrás esetén: Bírálat érte továbbá a feltételek hatékonyságát is (Easterly, 2005; Kapur–Webb, 2000; World Bank, 1998; Collier, 1997).

Végjegyzet

A folyóiratban nem alkalmazunk lábjegyzeteket, kérjük törekedjenek azok mellőzésére! Kivételesen indokolt esetben a törzsszöveghez szorosan nem kötődő, de az olvasó számára fontos kiegészítő információ végjegyzetbe kerüljön, minél tömörebb, rövidebb megfogalmazásban, melynek szövegközi jelölése a mondat utáni felső index. A végjegyzetben lévő szöveg balra zártan, 9 pontos Times New Roman betűvel, 1,5-es sortávval legyen megformázva.

Irodalomjegyzék

DOI: A Máltai Tanulmányok 2022/4. számától kezdődően tanulmányainkat DOI (Digital Object Identifier), az elektronikus dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosítóval látjuk el, melynek célja az online környezetben megjelenő publikációk folyamatos elérésének biztosítása és láthatóvá tétele. Ennek feltétele, hogy a megjelenő kéziratok irodalomjegyzékében is fel legyenek tüntetve az ilyen azonosítóval rendelkező tételek. Ennek érdekében kérjük szerzőinket, hogy a formai követelmények szerint elkészített irodalomjegyzéküket másolják be a következő szabadszavas keresőbe: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery, majd a „List all possible DOIs per reference.” négyzet kipipálása után kattintsanak a Submit gombra. Az így megjelenő listában szereplő DOI azonosítókat pedig másolják be az irodalomjegyzékbe, kattintható formában, azaz https://doi.org/ előtaggal ellátva.

Könyvek

Szerző (évszám): Cím, Kiadás helye, Kiadó, Hivatkozott oldalak. DOI: https://doi.org/… azonosító kattintható formában (ha van)

Példa: Márai Sándor (2012): Boros könyv, Budapest, Helikon.

Példa több szerzőre: Mefalopulos, Paolo – Tufte, Thomas (2009): Participatory Communication. A Practical Guide, Washington D.C., The World Bank, 62.

Példa DOI azonosítóra: Kuckartz, Udo – Rädiker, Stefan (2019): Analyzing Qualitative Data with MAXQDA, Cham, Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15671-8

 

Könyvfejezet, tanulmánykötetben megjelent írás, könyvrészlet

Szerző (Évszám): Cím, in Név (szerk.): Cím, Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Hivatkozott oldalak. DOI: https://doi.org/… azonosító kattintható formában (ha van)

Példa: Tóth J. Zoltán (2012): A halálbüntetés abolíciója Európában, in Sepsi Enikő (szerk.): Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve 2011-es évkönyve, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 111–142.

 

Folyóirat

Szerző (Évszám): Cím, Folyóirat neve, Évfolyam, Évszám/Lap sorszáma (arab számokkal), Hivatkozott oldalszám. DOI: https://doi.org/… azonosító kattintható formában (ha van)

Példa: Mihályi Gábor (1988): Költészet és valóság, Nagyvilág, 33. évfolyam, 1988/7., 971–973.

Példa DOI azonosítóra: Huszti Éva – Ember Zsolt (2019): Társas kapcsolatok és mentális egészség szegregált településrészeken, Egészségfejlesztés, 60. évfolyam, 2019/5., 36–45. DOI: https://doi.org/10.19055/ams.2019.10/29/9

 

Internetes források

Szerző: Cím, Dátum, Online folyóirat neve (ha olyan helyről származik), URL cím (letöltve: év. hónap. nap.). DOI: https://doi.org/… azonosító kattintható formában (ha van)

Példa: PIHLANI, PUMZA: Kenya’s Kibera slum gets a revamp, 2015. 02. 23., BBC News, http://www.bbc.com/news/world-africa-31540911 (letöltve: 2017. 03. 09.).

Példa: Jones, Lukorito: Kibera upgrading project full of contradictions, 2015. 06. 25., http://www.nation.co.ke/lifestyle/DN2/Kibera-upgrading-project-full-of-contradictions/-/957860/2764288/-/15m83nrz/-/index.html (letöltve: 2017. 03. 09.).

Amennyiben szerző hiányában a címkézés módszert alkalmazzák, szerző helyett a szöveg közbeni hivatkozás elemét kell megjeleníteni.

Például:

ITDG.org: http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/resources/organizations/IT.html (letöltve: 2017. 03. 09.).

Statisztikai források

Szerző: Adatbázis neve, Város (ha van), Dátum, oldalszám (ha van). DOI: https://doi.org/… azonosító kattintható formában (ha van)

Például: KSH: Magyar Statisztikai Évkönyv, Budapest, 2008.

 

Azonos szerzőtől, ugyanabból az évből több mű esetén: az adott forrás típusának megfelelő hivatkozási forma (lásd 1–5.), azzal a kiegészítéssel, hogy a dátum után, szóköz nélkül a szövegközi hivatkozásban is szereplő megfelelő betű kerül.

Ábrák, térképek táblázatok

Általános ,,ábrakép”:

Ábra/térkép/táblázat sorszámozott címe (Pl. 1. ábra: …)

Ide jön az ábra/térkép/táblázat

Forrás: ……………….

 • Egy az egyben átvett ábra/térkép/táblázat esetén: Forrás: NÉV, Dátum, oldalszám (ha van).
 • Átvett adatok alapján saját szerkesztésű ábra/térkép/táblázat: Adatok forrása: NÉV, Dátum, oldalszám (ha van).
 • Saját ötlet alapján saját munkával készült ábra/térkép/táblázat esetén: Saját szerkesztés

A folyóirat nyomtatásban szürkeárnyalatos formában jelenik meg, így fotókat nem tudunk befogadni.

Ábrajegyzék

Amennyiben a szövegben található ábra/térkép/táblázat, az Irodalomjegyzék külön részeként Ábrajegyzéket kell készíteni. Ha különböző típusú ábrákat tartalmaz a szöveg (1–5. ábra, 1–3. táblázat stb.), azok jegyzékét külön kell elkészíteni, az ábra sorszámával, címével, és a hivatkozott forrás, Irodalomjegyzékkel megegyező formátumú teljes leírásával:

Például: 1. ábra: Kibera helyzete Nairobin belül. UNEP: Kenya: Atlas of Our Changing Environment, 2009, 152.

A folyószövegben történjen hivatkozás a releváns ábrára: …mint ahogyan a 3. ábrán is látható… VAGY …a fenti számok alapján (2. táblázat) megállapítható…

 

Teológiai szövegek hivatkozása

 Tanítóhivatali megnyilatkozások

Zsinati, pápai, szentszéki megnyilatkozások hivatkozásában a szerzőn és a címen kívül a megnyilatkozás műfaját (pl. határozat, instrukció, enciklika, motu proprio stb.) is jelölni kell, de azt nem kurzívan. Fel kell tüntetni zárójelben a dokumentum keltének dátumát is magyarul. Ezt követi a szöveghely száma (ha konkrét szöveghelyre hivatkozunk), majd a hivatkozott kiadás adatai. A címet az eredeti nyelven (általában latinul) kell megadni, a szerző nevét és a műfajt a hivatkozott forrás nyelve szerint:

II. VATIKÁNI ZSINAT, Lumen gentium konstitúció (1964. nov. 21.), in A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (Budapest, Szent István Társulat, 2000) 115–210.

TRIENTI ZSINAT, De iustificatione határozat (1547. jan. 13.) 30. k., in Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai (szerk. Heinrich Denzinger ‒ Peter Hünermann; Bátonyterenye – Budapest, Örökmécs – Szent István Társulat, 2004) 1580. pont.

PAULUS VI, Motu proprio Causas matrimoniales (1971. márc. 29.) nr. V, §1, in Acta Apostolicae Sedis (1971) 443.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio Dignitas Connubii (2005. jan. 25.) art. 247, in Communicationes (2005) 72.

TÖRVÉNYSZÖVEGEK PÁPAI TANÁCSA, Dignitas Connubii instrukció (2005. jan. 25.) art. 247, in Dignitas Connubii instrukció az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról (Római Dokumentumok XXX) (Budapest, Szent István Társulat, 2005) 60.

 

Kéziratok, levéltári iratok

Kéziratok (kiadatlan művek), levéltári iratok címét álló betűvel kell írni:

SARBAK GÁBOR, Declarationes constitutionum. Gyöngyösi Gergely és a pálos rend alkotmánya (Editio critica cum commentariis) (kézirat; 2014).

BOGDÁNDI ZSOLT, A kolozsmonostori konvent fejedelemségkori hiteleshelyi tevékenysége (XVI–XVII. század) (doktori értekezés; Debrecen, 2011) 68.

Rationes diurnae Collegii Generalis Cleri [Tyrnaviensis] ab A[nn]o. 1753–1761, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Kézirattár, Ms. I. 193.

Gerhard Cornelius Driesch levélfogalmazványai, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Oct. Lat. 681. 16. köteg, f. 420.

Levéltári hivatkozások esetében mindig a nagyobb kategóriától kell haladni a kisebb felé, tehát első helyen az intézmény neve áll, az utolsó helyen pedig a konkrét irat címe vagy megnevezése, illetve (ha van) dátuma:

Prímási Levéltár, Serédi Jusztinián, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/c, 2398/1938, Czapik Gyula levele, 1937. nov. 6.

Budapest Főváros Levéltára, XII. 8. A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Központi Vendéggondozó Hivatala Lakásügyi Osztályának iratai 1937–1938,1. doboz, A Központi Vendéggondozó Hivatal feladatai (dátum nélkül).

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára,051/a. dosszié, Hatvanadvasárnap (angol nyelvű gépirat),1958. febr. 9.

 

Klasszikus művek és szövegkiadások

Klasszikus művek esetén elfogadható csak a cím és a szöveghely jelölése. Ha lényeges a szöveg konkrét kiadása, azt a cím és a szöveghely után, kettősponttal elválasztva kell megadni. Ha több azonos tartalmú kiadást adunk meg, közéjük egyenlőségjelet kell tenni.

AUGUSTINUS, Liber quaestionum VI, q. 10.

S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Summa de paenitentia, Lib. III, tit. 33, n. 10: S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Summa de paenitentia (ed. Xaverio Ochoa ‒ Aloisio Diez; Roma, Commentarium pro Religiosis, 1976) 749.

Rövidítések

A jegyzetekben a következő általános rövidítéseket használjuk:

art. ‒ articulus

Bd. ‒ Band (csak kivételes esetben)

bev. – a bevezetést írta

c. – című / canon

ed. – editor

é. n. – év nélkül

et al. – et alii

fasc. – fasciculus

f. – folio

ford. – fordító

h. n. – hely nélkül

Hrsg. – Herausgeber

jegyz. – jegyzet / jegyzetekkel ellátta

k. – kánon

k. n.– kiadó nélkül

köt. – kötet (csak kivételes esetben)

nr. – numerus

o. – oldal (csak kivételes esetben)

összeáll. – összeállító / összeállította

p. – pagina (csak kivételes esetben)

r – recto

s. a. r. – sajtó alá rendezte

sz. – szám

szerk. – szerkesztő / szerkesztette

t. – tomus / tome (csak kivételes esetben)

Uo./uo. – ugyanott

Uő – ugyanő

v – verso

vál. – válogatta

vol. – volumen / volume (csak kivételes esetben)

Vö./vö. – vesd öss

Stíluslap és útmutató a tanulmányok megírásáhozLetöltés
A Máltai Tanulmányokban megjelenő kéziratok adatlapjaLetöltés
Recenziós segédlet a Nagyító és Messzelátó rovatokhozLetöltés

Tartalomjegyzék