Publikációs etikai szabályzat

Preambulum

A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan, 2019-ben létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirat, mely interdiszciplináris megközelítésben a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve.

A folyóirat negyedévente jelenik meg, nyomtatott, illetve online formában – mely utóbbihoz nyílt hozzáférést biztosít a www.maltaitanulmanyok.hu honlapon keresztül.

A Máltai Tanulmányok elkötelezett a szakmai-tudományos közösség etikai elvárásainak betartása mellett, így a folyóiratban megjelenő írásmunkáknak be kell tartania a szerkesztőbizottság által meghatározott szakmai és etikai irányelveket. Ezen irányelvek teljes összhangban állnak a Publikációs Etikai Bizottság (Committee on Publication Ethics – COPE) irányelveivel, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexével.

Szerkesztőség kötelezettségei

Szerkesztőbizottság

A Máltai Tanulmányok folyóirat etikai felügyeletéért a szerkesztőbizottság felel, tagjai etikai szempontból felügyelik a publikálás folyamatát és garantálják jelen szabályzat maradéktalan megvalósulását, így többek között azt is, hogy ne legyen összeférhetetlenség sem a bírálók, sem a szerzők munkája során.

A szerkesztőbizottság feladata, hogy a beérkező panaszokat, fellebbezéseket – így a kutatási visszaélésekkel kapcsolatos állításokat is – megvizsgálja, és a folyóirat által meghatározott szabályok alapján járjon el. A panaszokat írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni, a solymari.daniel@maltai.hu email címre. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és a végső döntésről minden esetben írásban tájékoztatja a panasztevőt.

A szerkesztőbizottság tagjai tevékenységüket ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Főszerkesztő és szerkesztőségi titkár

A főszerkesztő a szerkesztőséggel együtt határozza meg a lapszámok tematikáját, valamint közösen döntenek arról, hogy a benyújtott kéziratok közül melyek jelenjenek meg. A főszerkesztő biztosítja, hogy minden kéziratot legalább két, az adott témában jártas szakértő bíráljon el. Dönt továbbá a kéziratok megjelentetésének idejéről, a lapszámok tartalmáról. Támogató vagy elutasító döntését a hatályos jogszabályokkal és etikai normákkal összhangban hozza meg.

A főszerkesztő garantálja az esélyegyenlőség biztosítását, nevezetesen, hogy a beérkezett kéziratok tartalma mindenkor az azokban ismertetett és értékelt tudományos eredmények és a folyóirat profiljához való illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra, tekintet nélkül a szerzők származására, nemére, szexuális irányultságára, vallására vagy politikai nézeteire.

A szerkesztőségi titkár a szerkesztőség tagja, általában véve a lap második embere, akinek feladatai:

  • a folyóirat napi működésének koordinálása
  • tudományos munka elősegítése
  • szerzői és közreműködői körrel való kapcsolattartás
  • közreműködés a lap stratégiáját érintő döntéshozatali folyamatokban
  • kutató- és partnerintézetekkel való kapcsolattartás.

Tudományos tanácsadó testület

A tudományos tanácsadó testület tagjai olyan, a Máltai Tanulmányok fókuszában lévő diszciplínák kiemelkedő hazai és külföldi képviselői, akik véleményükkel, javaslatukkal, támogatják, elősegítik a folyóirat fejlődését és eredményes működését. Dilemmás és stratégiai kérdésekben, etikai ügyekben véleményükkel, szakértői meglátásukkal segítik az egyes folyamatokat.

Szerkesztőség

A szerkesztőség tagjai az olvasószerkesztő, nyelvi lektor, szerkesztőségi titkár, a tördelésért, valamint a grafikai és nyomdai előkészítésért felelős grafikusok.

Az olvasószerkesztő, és a nyelvi lektor a kéziratok szakmai bírálatait követően végzik a szövegek gondozását. A publikálás folyamatának koordinálását, a szerzőkkel való kapcsolattartást a szerkesztőségi titkár végzi.

A publikálási folyamat a szerzőkkel egyeztetve, az ő jóváhagyásukkal történik. A szerkesztőség tagjai gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján legyenek megítélve, a véleménynyilvánítás szabadságának megfelelően, bármiféle diszkriminációtól mentesen. A végleges tanulmányok igényes megjelenítéséért a tördelést, valamint a grafikai és nyomdai előkészítést végző grafikusok felelnek.

Bírálók

A folyóirat magas szakmai-tudományos színvonalának biztosítása érdekében a kéziratok ún. kettős vak szakértői értékelés (double blind peer-review) folyamatán mennek keresztül, melynek során azokat két, adott témát magas színvonalon képviselő, független, anonim bíráló értékeli. A folyóirat a bírálatokért honoráriumot nem fizet, a lektori tevékenységről azonban kérés esetén igazolást állít ki.

A bírálati eljárás megkezdésének előfeltétele a formai követelményeknek való megfelelés. A benyújtott kéziratok publikálása a bírálói állásfoglalások függvénye, melyek alapján a tanulmány publikálására vonatkozó végső döntést a főszerkesztő hozza meg. Jelentősen eltérő lektori vélemények esetén a főszerkesztő egy harmadik szakmai bíráló véleményét is kikérheti.

A folyóirat Terepen, Nagyító, valamint Messzelátó című rovataiba szánt recenziókat, esszéket, rövidebb írásműveket egyetlen szerkesztő lektorálja.

A szakmai bírálókkal szemben elvárás a tárgyilagosság, professzionalitás, és diszkrimináció mentesség, azaz, hogy objektív véleményüket szakmailag megalapozottan, a szerző személyének bírálata nélkül fejtsék ki.

A bírálói munka szigorúan bizalmas, a bírálók a folyamat során szerzett információkat nem használhatják fel saját tudományos céljaikra.

Szerzők kötelezettségei

A szerzőket a Máltai Tanulmányok részletesen tájékoztatja a publikálás tartalmi és formai követelményeiről a honlapon,  valamint a szerzőkkel történő kapcsolattartás során. A folyóiratban publikálni kívánó szerző a kézirat benyújtásával szavatolja, hogy írásműve megfelel a Máltai Tanulmányok folyóirat által támasztott tartalmi és formai követelményeknek, valamint a lap etikai irányelveinek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kéziratok teljes egészében saját szellemi termékük, továbbá, hogy nem jelent meg vagy nem áll megjelenés alatt más folyóiratnál vagy könyvben.

A Máltai Tanulmányok folyóirat a publikálásra beküldött kéziratokért honoráriumot nem fizet.

A szerzőknek jogukban áll fellebbezni a szerkesztőség által meghozott döntések ellen, melyet írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni, a solymari.daniel@maltai.hu email címre, Máltai Tanulmányok fellebbezés publikációs döntés ellen tárggyal. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre.

Mivel a kézirat befogadása után a szerkesztési munka a szerzővel egyeztetve történik, a kézirat végső verziója jóváhagyásával születik, az írásművek megjelenés utáni módosítására nincs mód.